Istotne zmiany dotyczące świadectw pracy

Dnia 23 maja 2023 roku wszedł w życie znowelizowany przepis dotyczący świadectw pracy. Znowelizowany przepis nałożył obowiązek wskazywania informacji o wykorzystaniu dni zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej, urlopu opiekuńczego oraz okazjonalnej pracy zdalnej w danym roku w świadectwie pracy.

Od 7 kwietnia 2023 r., pracownicy są uprawnieni do korzystania z okazjonalnej pracy zdalnej w wymiarze 24 dni w skali roku. Tą pulę 24 dni przypisuje się do danego roku kalendarzowego, więc w przypadku zmiany pracodawcy, nowy pracodawca będzie musiał zostać poinformowany o liczbie dni pracy zdalnej wykorzystanych w poprzedniej firmie.

Od 24 kwietnia 2023 r., pracownicy uzyskują prawo do:

  • zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej – 2 dni lub 16 godzin w roku kalendarzowym,
  • urlopu opiekuńczego – 5 dni w roku kalendarzowym.

Informacje o wykorzystaniu powyżej opisywanych zwolnień, będą uwzględniane w treści świadectwa pracy, na podstawie rozporządzenia ogłoszonego 15 maja 2023 roku.

Zgodnie z zapisem, w ust. 6 świadectwa pracy, ówczesny pracodawca będzie musiał wskazać:

  • w punkcie 1 – informacje o liczbie dni lub godzin zwolnienia od pracy zgodnie z art. 148 indeks 1 § 1 k.p (zwolnienie z powodu siły wyższej), wykorzystanych w roku kalendarzowym, w którym zakończyło się zatrudnienie,
  • w punkcie 3 – informacje o liczbie dni urlopu opiekuńczego wykorzystanych w roku kalendarzowym, w którym zakończyło się zatrudnienie,
  • w punkcie 10 – informacje o liczbie dni wykonywania pracy zdalnej zgodnie z art. 67 indeks 33 § 1 k.p. (okazjonalna praca zdalna) w roku kalendarzowym, w którym zakończyło się zatrudnienie.

Jakie mogą być skutki nieterminowego wydania świadectwa pracy?

  • Gdy pracownik poniesie szkodę, bądź stratę w wyniku opóźnienia lub otrzymania niewłaściwego świadectwa pracy, zwłaszcza gdy nie może przystąpić do nowej pracy, przysługuje mu odszkodowanie na mocy art. 98 § 1 k.p.
  • Pracownik w takiej sytuacji ma prawo na mocy art. 471 k.c. w nawiązaniu do art. 300 k.p. dochodzić od pracodawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia lub dostarczenia niewłaściwego świadectwa pracy (art. 99 § 1, § 2 k.p.). Należy zaznaczyć, że wyrządzona szkoda może również dotyczyć utraty zarobków z powodu braku zatrudnienia.
  • W takim przypadku odszkodowanie dla pracownika będzie wynosić równowartość wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy, jednak nie dłuższy niż 6 tygodni.
  • Warto zaznaczyć, że pracownik może zwrócić się do pracodawcy z prośbą o poprawienie świadectwa pracy w ciągu 14 dni od jego otrzymania (art. 97 § 2 indeks 1 k.p.), a w przypadku uwzględnienia wniosku pracownika, pracodawca wyda nowe świadectwo pracy w ustalonym terminie.

W obliczu dynamicznych zmian w przepisach prawa pracy i rozporządzeniach wykonawczych, wykorzystanie wiedzy specjalistów, którzy śledzą aktualne przepisy, może ustrzec Cię przed potencjalnymi niekorzystnymi konsekwencjami.

W PKF Polska jesteśmy na bieżąco z przepisami prawa pracy. Przez 30 lat wspieramy firmy w zakresie usług kadrowo-płacowych. Delegując obowiązki specjalistom zewnętrznym, pracodawcy mogą rozładować nadmiar obowiązków swoich pracowników i uzyskują bardziej rozległą perspektywę na wyzwania w swojej firmie.