Jak działa prawo wobec osób nieletnich?

Można doszukać się wielu różnic pomiędzy tym, jak traktowane w świetle prawa są osoby nieletnie, a jak osoby dorosłe. Istnieją jednak przypadki, w których traktuje się ich w dokładnie ten sam sposób, lecz jak powszechnie wiadomo, zdarza się to tylko przy naprawdę ciężkich przestępstwach. Najczęściej można się tego spodziewać w kwestii rozpraw, które mają charakter karny, względem osób, które w trakcie popełniania przestępstwa mają mniej niż 17 lat. Działanie prawa wobec osób nieletnich jest mylące dla ludzi i bardzo często mylą oni osoby młodociane, małoletnie oraz nieletnich. Każde z tych pojęć oznacza coś zupełnie innego, dlatego ważnym jest, aby stosować poprawne nazewnictwo. W jaki sposób sądzi się osoby nieletnie oraz w jakim przypadku traktuje się je jako osoby dorosłe w świetle prawa?

Nazewnictwo mogące sprawiać trudności

Istnieją trzy pojęcia osób młodocianych według prawa. Mowa tu oczywiście o osobach małoletnich, młodocianych oraz nieletnich. Prawo cywilne wyróżnia osoby małoletnie. Są to ludzie, którzy nie mają ukończonych 18 lat oraz nie zawarły jeszcze małżeństwa. Jeśli chodzi o osoby młodociane, pojęcie to występuje w prawie pracy, chodzi tutaj o osoby, które mają ukończone 16 lat, jednak nie są jeszcze pełnoletnie. Poza wspomnianym prawem pracy, osoby młodociane to nazewnictwo, które stosuje się także w prawie karnym. Według niego odnosi się to do osób, które w momencie popełnienia przestępstwa nie ukończyły jeszcze 21 lat, a gdy została orzeczona pierwsza instancja, nie miały ukończone 24. roku życia. Osoba nieletnia to ostatnie z pojęć, mogących stanowić problem w tym obszarze. Chodzi tutaj o człowieka, który w momencie popełnienia przestępstwa nie miał ukończonych 17 lat, występuje to oczywiście w prawie karnym.

Osoby nieletnie sądzone jako osoby dorosłe

Dzieje się to tylko przy popełnieniu naprawdę ciężkiego przestępstwa, w szczególnych przypadkach. Człowiek staje się odpowiedzialny karnie jako osoba dorosła dopiero po ukończeniu 17. roku życia. Wcześniej – w większości przypadków – jest on traktowany w inny sposób. Istnieją jednak szczególne przestępstwa, regulowane art. 10 § 2 kodeksu karnego, według których już w wieku 15 lat można zostać ukarany jako osoba dorosła. Kodeks karny informuje o tym, że możliwość taka zachodzi, jeżeli ,,okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają’’ oraz ,,poprzednie stosowane środki wychowawcze lub poprawcze okazały się bezskuteczne’’. Jeśli chodzi o konkretne przestępstwa, przy których stosuje się do tej zasady, mowa tutaj między innymi o: zabójstwie lub spowodowaniu ciężkiego uszczerbku na zdrowiu drugiego człowieka; gwałcie; kradzieży z użyciem przemocy. Tych przypadków jest znacznie więcej, a dowiedzieć się o nich można w prawie karnym.

Osoby nieletnie – jak się je kara?

Zazwyczaj wygląda to tak, że osoby nieletnie są karane w inny sposób niż osoby dorosłe, oprócz skrajnych przypadków, wcześniej już wspomnianych. Warto tu zacząć od osób, które nie ponoszą odpowiedzialności karnej. Mowa tu o osobach, które w momencie popełnienia przestępstwa nie miały ukończonych 13 lat lub pomiędzy 13. a 17. rokiem życia popełniły przestępstwo, nie mając tak zwanego rozeznania. Są to przypadki, w których stosuje się przede wszystkim środki wychowawcze, można tu zastosować upomnienie, odpowiedni nadzór rodzicielski lub opiekuńczy, oddanie go do zakładu poprawczego lub wychowawczego. Najczęstszą metodą jest ta ostatnia, osoba nieletnie może tam przebywać do 21. roku życia, a w trakcie ma czas przede wszystkim na resocjalizację. Warto jest w przypadku popełnienia przestępstwa przez osobę nieletnią znaleźć kancelarię prawną, która pomoże przekonać do nałożenia jak najmniejszej kary, aby dziecko miało szansę na poprawę swojego zachowania przy pomocy najbliższych mu osób.