Co decyduje o kategoryzacji dróg jako gminnych i jakie są zasady spłaty za nieruchomości gminne?

Podjęte zostało działanie przez radnych w kontekście ustalenia warunków sprzedaży gruntów będących własnością gminy do ich wieczystych użytkowników. Zgodnie z treścią uchwały, na wniosek osoby korzystającej z gruntu na zasadach wieczystego użytkowania, cena sprzedaży może zostać podzielona na maksymalnie trzy roczne raty. Czy jednak tak sformułowane postanowienie jest zgodne z prawem? Odpowiedź brzmi – nie. Zgoda na rozłożenie ceny sprzedaży na raty powinna wynikać z umowy sprzedaży nawiązanej pomiędzy wójtem a kupującym, nie zaś z uchwały rady, która tym samym przekracza swoje uprawnienia.

Wojewoda dolnośląski odnosił się do identycznego zapisu w uchwale, argumentując, że jest on niezgodny z prawem. W rozstrzygnięciu nadzorczym wydanym 17 stycznia 2024 roku (sygnatura akt: NK-N.4131.81.25.2023.AA2), organ nadzoru oceniał analogiczne postanowienie dotyczące najwyższej liczby rat, na które mogłaby zostać podzielona cena sprzedawanej nieruchomości, oraz próbę określenia, że powinny to być raty roczne. Zdaniem wojewody takie sformułowanie uchwały zmienia treść przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Dodatkowo, wojewoda zauważył, że w sprawie możliwości i warunków podziału ceny sprzedawanej nieruchomości na raty, prawo jest jednoznaczne. Artykuł 70 ustęp 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przewiduje, że cena sprzedaży nieruchomości może zostać rozkładana na raty, ale jedynie na okres nieprzekraczający 10 lat, bez względu na formę sprzedaży – czy to bezprzetargową czy rokowań.