Jakie są terminy wypłat świadczenia wychowawczego 500 plus?

Według ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci program „Rodzina 500 plus” weszła w życie od 1 kwietnia 2016 roku.

Wnioski w pierwszym okresie funkcjonowania programu (od 1 kwietnia 2016 do 30 września 2017 roku) będzie można składać po 1 kwietnia 2016 r. Podania złożone do 30 czerwca 2016 będą równoznaczne z otrzymaniem prawa do świadczenia wychowawczego od 1 kwietnia, jeżeli wnioski zostaną złożone po 30 czerwca 2016 r. prawo do świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko zostanie ustalone zaczynając od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo uzupełnionymi dokumentami.

Świadczenia będą przyznawane na okres od 1 października do 30 września roku następnego. Profitenci uzyskają prawo do świadczenia wychowawczego w miesiącu, w którym złożą poprawnie wypełniony wniosek (wraz ze wszystkimi dokumentami, które są wymagane), pieniądze zostaną im wypłacane co miesiąc, do końca wymienionego okresu (30 września roku następnego).

W sytuacji, gdy osoby pobierające zasiłek utracą do niego prawo wskutek osiągnięcia wyższych dochodów zostanie wstrzymana wypłata świadczenia z miesiącem następującym po pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym uzyskano wyższy dochód.

Jeżeli zajdą jakiekolwiek zmiany (dochodów, liczby członków rodziny) osoby uprawnione do otrzymywania zasiłku będą musiały powiadomić o tym właściwy organ w terminie do 14 dni.

Wypłaty świadczeń będą realizowane co miesiąc najpóźniej ostatniego dnia miesiąca, za który przysługują. Świadczenia będą wypłacane w ostatnim dniu miesiąca, za który przysługują.

Wnioski o przyznanie prawa do zasiłku na kolejny rok będzie można składać do 1 września danego roku. Wnioski o świadczenie będzie można składać do dnia, w którym dziecko ukończy 18 rok życia. Gdy zajdzie sytuacja, że dziecko nie będzie we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców, zasiłek otrzyma rodzic, który sprawuje opiekę nad dzieckiem. Świadczenie będzie zawsze wypłacane rodzicom, opiekunom prawnym lub opiekunom faktycznym, którzy faktycznie zajmują się dzieckiem.

W sytuacji, gdy opieka zostanie ustanowiona na równych prawach, zasiłek otrzyma osoba według zasady: kto pierwszy ten lepszy.