New Public Managemend (NPM)

NPM zakłada zastąpienie nieskutecznego biurokratycznego modelu zarządzania administracyjnego i wprowadzenie modelu menadżerskiego czyli zastosowanie w sektorze publicznym zasad i modeli zarządzania znanych i z pozytywnym skutkiem stosowanych w sektorze prywatnym. Wynika to w głównej mierze z rosnących oczekiwań obywateli co do poprawy jakości usług publicznych przy jednoczesnej niechęci podnoszenia podatków czy innych podwyżek. NPM, aby osiągnąć swój cel wprowadziło pewne założenia, które mają pomóc w skutecznym zarządzaniu.
Podstawowe założenia NPM:

1. Administracja publiczna powinna być w pierwszej kolejności nastawiona na osiągnięcie wyników, a dopiero później na procesy i działania.
2. Aby osiągnąć wyniki administracja publiczna musi je mierzyć.
3. Żeby poprawić wyniki jednostki publiczne powinny tam gdzie jest to możliwe wprowadzić mechanizm konkurencji poprzez kontraktowanie usług.
4. Usługi publiczne powinny być wykonywane przez jednostki publiczne, prywatne, a także przez jednostki III sektora ( organizacje pożytku publicznego ). Wybór usług powinien opierać się na efektywności i skuteczności.
5. Jednostki publiczne musza dążyć do poprawy jakości świadczonych usług i powinny być stale dostosowane do potrzeb klienta.
6. Jednostki publiczne muszą zwracać szczególną uwagę jak wykorzystują posiadane zasoby, a szczególny nacisk powinien być położony na zmniejszenie kosztów świadczonych usług lub na poprawę jakości przy tych samych kosztach.
7. Jednostki publiczne wybierając swoje cele powinny zwrócić uwagę na interesariuszy.
8. Administracja publiczna powinna świadczyć takie usługi, które są niezbędne do osiągnięcia jej celów.
9. Kulturę organizacyjną jednostek publicznych powinna charakteryzować elastyczność, innowacyjność, nastawienie na rozwiązywanie problemów oraz przedsiębiorczość.
10. Sprawne zarządzanie jednostkami publicznymi wymaga wdrożenia nowoczesnych narządzi zarządzania.
Gdy powyższe zasady zostaną spełnione zarządzanie jednostkami publicznymi powinno być łatwiejsze i co najważniejsze skuteczniejsze.