TSUE dopuszcza określanie wieku kandydata w ofercie pracy

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał dzisiaj orzeczenie, które klasyfikuje możliwość wymieniania wieku potencjalnego pracownika w ogłoszeniu o pracę jako dopuszczalną. Znalezienie takiego rozwiązania jest szczególnie ważne, gdy naszym klientem jest osoba z niepełnosprawnością.

W dzisiejszym wyroku w sprawie oznaczonej symbolem C-518/22 (J.M.P. kontra AP Assistenzprofis GmbH), który został przedstawiony przez Federalny Sąd Pracy w Niemczech, TSUE pozwolił na zawarcie w ofercie pracy specyfikacji odnośnie do wieku kandydata. Trybunał uznał, że ustalanie granic wieku może być niezbędne i uzasadnione ze względu na ochronę praw do samostanowienia osób niepełnosprawnych.

Zaskakująca sprawa z Niemiec dotyczyła oferty pracy opublikowanej przez niemiecką firmę zajmującą się doradztwem i asystencją dla osób niepełnosprawnych. W treści ogłoszenia pracodawca napisał, że poszukuje osobistego asystenta płci żeńskiej dla 28-letniej studentki z niepełnosprawnościami, który powinien mieć „najlepiej od 18 do 30 lat”. Kandydatka, która nie została zatrudniona i miała w momencie rekrutacji 50 lat, poczuła się dyskryminowana ze względu na wiek. Zdecydowała pozwać potencjalnego pracodawcę o odszkodowanie za dyskryminację. Pracodawca argumentował, że jego decyzja była uzasadniona, ponieważ oferta pracy uwzględniała potrzeby i życzenia osoby niepełnosprawnej, co jest zgodne z prawem niemieckim.

Pierwszy sąd orzekł na korzyść kandydatki. Sąd drugiej instancji natomiast przychylił się do argumentów pracodawcy. Sąd federalny, który obecnie rozpatruje skargę rewizyjną kandydatki, uznał, że problem prawny dotyczący tej sprawy powinien być oceniany w kontekście dyrektywy 2000/78/WE, która ustanawia ogólne warunki równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy. Sprawa dotyczyła bowiem kryteriów selekcji odnoszących się do dostępu do zatrudnienia w rozumieniu tej dyrektywy.

Sąd zwrócił się więc do Trybunału z pytaniem, czy przepisy dyrektywy mogłyby usprawiedliwić różne traktowanie ze względu na wiek w tej konkretnej sprawie.