Alternatywne metody uniknięcia obciążenia minimalnym podatkiem dla spółek

Pragnąc odnaleźć drogę do obniżki fiskalnej, na korporacje nakłada się konieczność analizy wydatków mogących wyłączyć zasady daniny minimalnej. Kluczowe w tym procesie będzie oszacowanie nie tylko właściwości klasyfikacji aktywów trwałych, ale również możliwości, które daje interpretacja definicji leasingu pod kątem CIT.

Po dwóch latach zawieszenia (oficjalnie uznawanego za zwolnienie), początek 2024 roku przyniósł ze sobą ponowne wprowadzenie minimalnego podatku dla korporacji i podatkowych grup kapitałowych. Mimo że regulacje dotyczące tego podatku zaczęły obowiązywać już od początku 2022 roku, firmy nie miały żadnych obowiązków wynikających z art. 24ca ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 2805; dalej: ustawa o CIT) w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

Ważne jest, aby zwrócić uwagę, że ze względu na swoją strukturę, przepisy zwalniające nie pozostawiają miejsca na wątpliwości, czy podczas składania zeznania podatkowego za 2023 rok, firmy (lub PGK) muszą płacić lub deklarować minimalny podatek wspomniany w art. 24ca ustawy o CIT. Pierwszym zeznaniem podatkowym CIT, które będzie obejmować minimalny podatek (pod warunkiem wystąpienia wymaganych przesłanek), będzie zeznanie za rok podatkowy 2024.

Jest jednak istotne, że regulacje dotyczące minimalnego podatku faktycznie zaczynają obowiązywać dopiero podczas przygotowywania rocznego zeznania podatkowego. W związku z tym, w trakcie składania zaliczki na CIT, minimalny podatek nie jest uwzględniany. To jednak nie powinno zachęcać do całkowitego odłożenia rozważań na temat tego podatku do momentu sporządzenia zeznania za rok 2024.

Niezwykle istotne jest bowiem monitorowanie na bieżąco, w ramach symulacji fiskalnej, potencjalnego ryzyka dodatkowego obciążenia podatkowego spowodowanego zbyt niskim wynikiem podatkowym przy dochodach innych niż te pochodzące ze zysków kapitałowych. To oznacza przede wszystkim rozstrzygnięcie, czy obowiązuje któreś z ograniczeń normatywnych z art. 24ca ust. 14 ustawy o CIT, które wyłączają daną firmę (lub PGK) spod obowiązku płacenia minimalnego podatku. Jeżeli żadne z ograniczeń nie ma zastosowania do danej firmy, konieczne jest dostosowanie wyniku podatkowego, aby sprawdzić, czy nie wystąpiła strata lub dochód, którego udział w przychodzie nie przekracza normatywnego progu 2 proc.

Warto przypomnieć, że ustawodawca wymaga porównania dochodu zgodnie z art. 7 ust. 1 lub odpowiednio art. 7a ust. 1 ustawy o CIT. Moim zdaniem oznacza to, że jest to dochód przed uwzględnieniem strat z lat poprzednich oraz przed odliczeniem ulg redukujących podstawę opodatkowania.