Jakie są zasady przyznawania zasiłku dla bezrobotnych w 2024 roku?

Wspólne myślenie, że każdy kto nie ma pracy jest uprawniony do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych, jest niewłaściwe. Wysokość tego wsparcia finansowego jest zmienna i zależy od przepracowanych lat. Wartość zasiłku ustalona w 2023 roku pozostaje aktualna do czerwca 2024, po tym okresie zostanie przeliczona. Jakie są szczegółowe informacje dotyczące wartości zasiłku dla osób bezrobotnych w 2024 roku, jakie są wymagania i kto ma prawo do jego otrzymania? Odpowiedzi na te pytania znajdują się poniżej.

Zasiłek dla bezrobotnych jest rodzajem finansowego wsparcia dostarczanego ludziom, którzy stracili pracę i spełniają pewne warunki. Jest to świadczenie mające na celu kompensację za utratę wynagrodzenia spowodowaną bezrobociem. Powiatowe urzędy pracy są odpowiedzialne za wypłatę tego zasiłku. Kwoty są podawane brutto.

Aby osoba bezrobotna mogła uzyskać zasiłek, musi spełnić kilka warunków. Zasiłek jest przyznawany tylko w przypadkach, gdy nie ma dostępnej odpowiedniej oferty pracy, szkolenia zawodowego dla dorosłych, pracy interwencyjnej lub pracy publicznej. Warunkiem jest również posiadanie co najmniej 365 dni pracy w ciągu ostatnich 18 miesięcy przed zarejestrowaniem się w urzędzie pracy, przy czym wynagrodzenie nie może być niższe od minimalnego. W tym okresie nie uwzględnia się czasu trwania bezpłatnych urlopów przekraczających łącznie 30 dni.

Prawo do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych przysługuje osobom, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w urzędzie pracy rozwiązały stosunek pracy lub służbowy za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron. Zasiłek jest przyznawany po upływie 90 dni, chyba że wystąpią wyjątkowe okoliczności:

  • rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub redukcji zatrudnienia,
  • praca została zakończona z powodu zmiany miejsca zamieszkania,
  • rozwiązanie umowy o pracę zgodnie z postanowieniem art. 55 § 11 Kodeksu pracy.

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje również osobom, które zawiesiły działalność gospodarczą i zarejestrowały się w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne, spełniając warunki do otrzymania zasiłku. Zasiłek jest wtedy przyznawany po 90 dniach od daty rejestracji.

Dodatkowo, osoba może nabyć prawo do zasiłku dla bezrobotnych w ciągu 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w PUP, jeżeli sama spowodowała rozwiązanie stosunku pracy lub służbowego bez wypowiedzenia, lub zakończyła stosunek pracy, który został nawiązany na podstawie skierowania przez urząd pracy do pracodawcy, który otrzymuje świadczenie aktywizacyjne. W takim przypadku zasiłek dla bezrobotnych będzie przyznany po upływie 180 dni.