Kto wypłaca zasiłek chorobowy?

Osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym mają prawo do uzyskania świadczenia za okres niezdolności do pracy. Podstawą do jego otrzymania jest zwolnienie lekarskie, a więc zaświadczenie, że pracownik nie może wykonywać obowiązków zawodowych w danym czasie. Wątpliwości budzi jednak kwestia: kto wypłaca zasiłki chorobowe? Na to pytanie odpowiadamy w poniższym artykule! Zapraszamy do lektury!

Kto wypłaca zasiłek chorobowy: ZUS czy pracodawca?

Na samym początku warto podkreślić, że w zależności od tego, kto wypłaca chorobowe, pracownikowi przysługuje inny rodzaj świadczeń. Osoba ubezpieczona, która posiada ważne zwolnienie lekarskie, może bowiem otrzymać wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy. Kwestie te regulowane są przez przepisy, a ściślej mówiąc Ustawę z 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa. Zawiera ona dokładne wytyczne dotyczące warunków uzyskania świadczeń oraz źródeł ich finansowania. 

Z treści ustawy jasno wynika, kto wypłaca zasiłek chorobowy: ZUS czy pracodawca. Wszystko zależy od liczby dni, w trakcie których dana osoba nie mogła wykonywać swoich obowiązków ze względów zdrowotnych. Pracodawca jest zobligowany do wypłacania świadczenia (określanego jako wynagrodzenie chorobowe) przez 33 dni w ciągu roku kalendarzowego. W przypadku osób, które przekroczyły 50. rok życia, czas ten wynosi 14 dni. Co ważne, w limit ten wliczane są wszystkie okresy zatrudnienia w danym roku. Dlatego też warto zadbać o właściwe archiwizowanie dokumentów (w tym zwłaszcza kserokopie świadectw pracy), co pozwoli uniknąć pomyłek.

Z kolei zasiłek chorobowy wypłacany jest przez ZUS w sytuacji, gdy dany pracownik przebywa na zwolnieniu dłużej niż wskazane 33 lub 14 dni. Należy jednak pamiętać, że ten typ świadczeń przysługuje maksymalnie przez 182 dni w roku. Wyjątek stanowią chorzy na gruźlicę i kobiety w ciąży, dla których okres ten wynosi 270 dni.

Kto wypłaca zasiłek chorobowy w firmie powyżej 20 pracowników?

Zgodnie z ogólną zasadą: zasiłek chorobowy finansowany jest przez ZUS, z kolei wynagrodzenie chorobowe wypłacane jest przez pracodawcę. Wątpliwości może jednak budzić pytanie: kto wypłaca zasiłek chorobowy powyżej 20 pracowników? Wówczas to pracodawca nalicza i przekazuje zatrudnionej osobie świadczenie, niemniej jego kwota jest w późniejszym terminie w całości zwracana przez ZUS. Dokonuje się tego poprzez pomniejszenie wartości uiszczanych składek społecznych. Jak więc widać, odpowiedź na to, kto wypłaca zasiłek chorobowy, zależy również od liczby zatrudnianych pracowników. Źródłem finansowania tego typu świadczenia pozostaje zawsze ZUS.

Kto wypłaca zasiłek chorobowy kobiecie w ciąży?

Bardzo często pojawia się również pytanie: kto wypłaca zasiłek chorobowy kobiecie w ciąży? Zgodnie z omówioną powyżej zasadą przez pierwsze 33 dni zwolnienia świadczenie finansowane jest przez pracodawcę, z kolei następnie obowiązek ten przechodzi na ZUS. Warto jednak dodać, że zasiłek chorobowy w trakcie ciąży wynosi 100% wymiaru wynagrodzenia, a nie 80% jak w większości przypadków. Aby jednak wypłata była możliwa, kobieta musi przekazać pracodawcy zwolnienie lekarskie oznaczone kodem B. 

Kto wypłaca zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia?

Wiele wątpliwości budzi również pytanie: kto wypłaca zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia? W takiej sytuacji świadczenie finansowane jest przez ZUS. Niemniej, były pracownik jest zobowiązany do złożenia stosownego wniosku o jego wypłatę. Dokonać tego powinien w odpowiedniej dla swojego miejsca zamieszkania placówce ZUS.

Kwestia tego, kto wypłaca zasiłek chorobowy pracownikowi, zależy od kilku czynników, które określone są w odpowiednich przepisach. Warto więc dokładnie się z nimi zapoznać, a także prowadzić dokładną dokumentację wszystkich zatrudnionych osób, w czym z pewnością pomogą m.in. teczki do akt osobowych czy pojemniki na dokumenty A4. Pozwolą one mieć stały wgląd w liczbę i typ zwolnień lekarskich, które stanowią podstawę do obliczania wymiaru, ale i określenia źródła finansowania zasiłku chorobowego.