Kwestia wykorzystania nadwyżki z opłat za odpady na zakup kamer monitorujących miejsca zbiórki śmieci

W odniesieniu do sytuacji, w której gmina osiąga nadwyżkę finansową z tytułu opłat za usługi odpadowe, pojawia się pytanie dotyczące możliwości wykorzystania tych funduszy na implementację systemu monitoringu w obszarach zbiorowej gospodarki odpadami. Celem tej inicjatywy byłoby stworzenie narzędzia przeciwdziałającego niewłaściwemu segregowaniu odpadów przez mieszkańców budynków wielorodzinnych, którzy są zobligowani do właściwej segregacji śmieci.

Sytuacje, w których dochodzi do generowania nadmiaru wpływów z opłat za odpady są rzadkie, jednak polskie prawo przewiduje taką możliwość. Mechanizmy regulujące tego typu kwestie zostały zawarte w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zwanej dalej u.u.c.p.g.). Ta ustawa definiuje sposób, w jaki gminy mogą zarządzać swoimi funduszami, a także określa jakie wydatki mogą być finansowane z tych środków.