Możliwość udzielania ulg przez Zakład Aktywności Zawodowej jako część stowarzyszenia

Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ) funkcjonujący jako oddzielna jednostka organizacyjna w strukturach stowarzyszenia posiada uprawnienia do zaraportowania obniżki kwoty wpłaty skierowanej na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). To możliwe kiedy dane ZAZ zostaną uwypuklone na fakturze świadczącej o zakupie usług lub produkcji, które gwarantują prawo do ulgi.

Powyższe informacje są owocem odpowiedzi udzielonej przez PFRON na pytanie Edyty Sieradzkiej, specjalistki z zakresu zatrudniania osób niepełnosprawnych działającej dla Federacji Przedsiębiorców Polskich. Pytanie dotyczyło sytuacji, kiedy ZAZ będący pracodawcą i spełniający ustawowe warunki do udzielania ulg na wpłaty na fundusz, nie jest jednostką wystawiającą faktury za świadczone usługi swoim kontrahentom. Faktury te wystawiane są przez stowarzyszenie, pod którego patronatem działa ZAZ. Pojawiły się więc wątpliwości odnośnie możliwości wystawiania informacji o obniżeniu należności na rzecz PFRON.

Według wyjaśnienia PFRON, w opisanej sytuacji należy odwołać się do art. 22 ust. 10a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 100 ze zm.). Ten przepis reguluje art. 22 ust. 1–10, art. 22a i art. 22b, które dokładnie określają zasady udzielania i korzystania z obniżeń dla sprzedawców usług lub produkcji oraz ich nabywców należących do dwóch grup wymienionych w tym artykule.

Pierwsza grupa to jednostki organizacyjne wskazane w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczegółowych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 280), na przykład ZAZ. Drugą grupą są oddzielne jednostki organizacyjne będące częścią innych pracodawców, jak na przykład oddziały firm. Warunkiem jest jednak umieszczenie danych tych podmiotów na fakturze dokumentującej zakup usługi lub produkcji.