Nowe wytyczne dla pomocy de minimis przez samorządy – odpowiedzi na najbardziej palące pytania

Wśród samorządów narasta niepewność związana z udzielaniem pomocy de minimis, spowodowana brakiem publikacji nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej na ten temat. Zastanawiają się, czy obecne przepisy stracą swoją moc z chwilą zakończenia tego roku. Oczekiwane wyjaśnienia przynosi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

UOKiK zwraca uwagę na zaprojektowane zmiany zawarte w nowym rozporządzeniu KE, które dotyczą m.in.: podwyższenia limitu pomocy de minimis do 300 tys. EUR na okres trzech lat dla jednego przedsiębiorcy (obecnie wynosi on 200 tys. EUR); zniesienia osobnego limitu pomocy de minimis dla firm zajmujących się zarobkowym transportem drogowym towarów (teraz wynosi on 100 tys. EUR); uruchomienia centralnego rejestru pomocy de minimis, który będzie gromadził informacje o wszystkich przyznanych środkach wsparcia w danym państwie członkowskim; modyfikacji metody liczenia trzyletniego okresu podczas sumowania limitu pomocy de minimis.

A jakie ulgi i formy wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorcy w ramach programów pomocy oferowanych przez gminy? Obecne regulacje KE zgodne są z programami pomocowymi funkcjonującymi na szczeblu gmin, które obejmują m.in.: zwolnienia z podatku od nieruchomości i środków transportowych; różnicowanie stawek podatku od nieruchomości; ulgi w spłacie zobowiązań cywilnoprawnych; dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru; dotacje celowe przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej; dotacje na prace remontowe, przebudowy, konserwatorskie i restauratorskie dotyczące nieruchomości niezarejestrowanych jako zabytki.

UOKiK podkreśla, że aktualne rozporządzenie jest w mocy do 31 grudnia 2023 r. Po tej dacie wszelka pomoc de minimis spełniająca warunki tego rozporządzenia (przyjęta do dnia 31 grudnia 2023 r.) może być dalej legalnie wdrażana przez kolejne pół roku, maksymalnie do 30 czerwca 2024 r. Jednakże, jeśli termin obowiązywania danego programu pomocowego został skrócony do wcześniejszej daty, określono w nim konkretną datę obowiązywania (tj. 30.06.2024 r.) lub program nie określa daty obowiązywania, pomoc de minimis może być udzielana zgodnie z tym rozporządzeniem do końca czerwca 2024 r.