Planowane dofinansowanie dla pracowników sektora pomocy społecznej, pieczy zastępczej i instytucji opieki nad małymi dziećmi

Właściwości rządu zostaną rozszerzone o możliwość wprowadzania programów finansowych mających na celu dofinansowywanie pensji pracowników zatrudnionych w instytucjach świadczących pomoc społeczną. To dotyczy również osób pracujących w systemie pieczy zastępczej oraz placówkach opiekuńczych dla dzieci do trzeciego roku życia.

Podstawę dla takich działań stanowić ma projekt zmiany ustawy z 12 marca 2004 roku dotyczącej pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.) oraz kilku innych ustaw, który właśnie trafił na biurko legislacyjne rządu. Zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie, rolę pracowników sektora pomocy społecznej w realizacji zadań państwowych oraz samorządowych dla rodzin i osób potrzebujących wsparcia uważa się za niezwykle istotną.

Odpowiedzialność tych pracowników jest ogromna, a poziom wymaganych od nich kompetencji i umiejętności międzyosobowych jest bezprecedensowy w porównaniu do innych profesji. Wielu pracowników pomocy społecznej ma wyższe wykształcenie i specjalizację w zawodach pomocowych, zdobytą przez lata praktyki. Ze względu na rosnące wynagrodzenia w narodowej gospodarce i ryzyko utraty wykwalifikowanych pracowników na rzecz innych sektorów, uzasadnione jest finansowe wsparcie dla tej grupy zawodowej. Podobna sytuacja występuje w obszarze wsparcia rodziny, systemu pieczy zastępczej oraz opieki nad małymi dziećmi. Organizacja opieki nad najmłodszymi, za pośrednictwem żłobków, klubów dziecięcych lub dziennych opiekunów, umożliwia rodzicom skuteczne godzenie obowiązków zawodowych i prywatnych.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) jest obecnie zaangażowane w prace nad projektem zmian legislacyjnych, które pozwolą na uruchomienie programów rządowych dofinansowujących wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach pomocy społecznej. Dotyczy to zarówno instytucji prowadzonych bezpośrednio przez samorządy, jak i tych działających na zlecenie samorządów, pracowników pieczy zastępczej oraz personelu placówek opiekuńczych dla małych dzieci zarządzanych przez gminy. W opublikowanym opisie projektu nie zawarto jednak żadnych szczegółowych informacji na temat planowanych programów.