Pozwolenie wodnoprawne – kto może być uznanym za stronę postępowania?

Gdzie są ustalane strony postępowania? Warto wiedzieć, że strony postępowania o udzielnie pozwolenia wodnoprawnego nie są ustalane na zasadach określonych w „Kodeksie postępowania administracyjnego”. Więc ten kodeks możemy spokojnie pominąć. Natomiast zgodnie z artykułem 401, ustęp 1 „Prawa wodnego” są nimi:

a) podmioty znajdujące się w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych, lub;
b) wnioskodawca oraz podmioty, na które będzie oddziaływać zamierzone korzystanie z wód.

Co z tego wynika? Wynika z tego, że urzędnik ustali, kogo uznać za stronę postępowania, dopiero po złożeniu wniosku przez inwestora. Inwestor nie ma wpływu na ustalenia dokonane przez organ. Kiedy jednak będzie mógł je podważyć? Będzie mógł je podważyć dopiero w ewentualnym odwołaniu od decyzji kończącej postępowanie. Co bardzo istotne, zawiadomienie o wszczęciu postępowania doręcza się wnioskodawcy na adres wskazany we wniosku, a pozostałe strony zawiadamia się w drodze obwieszczeń, odpowiednio w urzędzie zapewniającym obsługę ministra do spraw gospodarki wodnej albo siedzibie właściwej jednostki organizacyjnej Wód Polskich, a także w starostwie powiatowym i urzędach gmin właściwych ze względu na zakres korzystania z wód, na stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej urzędów i w prasie lokalnej. Znów jeżeli stron postępowania jest więcej niż 10, to również pozostałe pisma w sprawie będzie dostawał wyłącznie wnioskodawca, a wszyscy inni będą powiadamiani i tym, co dzieje się w sprawie (w tym o wydaniu decyzji) poprzez publiczne obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie właściwego organu administracji publicznej. Należy pamiętać, że w takiej sytuacji doręczenie uważa się za skuteczne po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Ponadto, ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie ograniczenia w zakresie dopuszczenia organizacji społecznych do udziału w postępowaniach w sprawie pozwolenia wodnoprawnego – mówi o tym (artykuł 402 „Prawa wodnego”). Jakich uprawnień nie posiadają takie organizacje? Nie mają one uprawnień do żądania wszczęcia oraz udziału w toczącym się już postępowaniu. I nie ma przy tym znaczenia, czy cele statutowe organizacji są zbieżne z wnioskiem oraz czy za jej udziałem przemawia interes społeczny.

Jeden komentarz w temacie “Pozwolenie wodnoprawne – kto może być uznanym za stronę postępowania?

Comments are closed.