Przedstawienie w Sejmie projektu poszerzenia ustawy o stabilności cen energii, gazu i ciepła do 2024 roku

W ostatni czwartek, kwestia projektu rozszerzenia ustawy dotyczącej utrzymania stałych cen energii, gazu i ciepła, została wprowadzona do obrad Sejmu. Ten projekt zakłada kontynuację w 2024 roku mechanizmów zabezpieczających dla różnych grup odbiorców, w tym dla gospodarstw domowych, tzw. wrażliwych odbiorców oraz rolników.

Projekt ustawy przygotowany przez Ministra Klimatu i Środowiska, dotyczy zmiany kilku ustaw celem wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliwa gazowego i ciepła. W miniony wtorek, Rada Ministrów zatwierdziła ten dokument.

Według wydanego tam komunikatu, rząd planuje na rok 2024 przedłużenie działania mechanizmów zabezpieczających związanych ze stabilizacją cen energii. Ta strategia ma na celu chronić Polaków w przyszłym roku przed wzrostem kosztów energii elektrycznej, paliwa gazowego i ciepła, zachowując równocześnie balans między możliwościami finansowymi gospodarstw domowych a kosztami energii na rynkach oraz ogólnymi kosztami systemu wsparcia, które obciążają państwowy budżet.

W odniesieniu do energii elektrycznej, projekt przewiduje utrzymanie na stałym poziomie cen i taryf za usługi dla gospodarstw domowych. Zostało wyjaśnione, że jest to kontynuacja poprzedniego wsparcia dla odbiorców w gospodarstwach domowych, a także wsparcia dla zużycia energii na potrzeby zbliżone do domowych, takie jak wspólne części budynków, garaże, domy letniskowe czy miejsca zbiorowego mieszkania.

Według komunikatu, „zamrożenie” cen i taryf dystrybucyjnych oznacza, że niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej i taryf dystrybucyjnych w 2024 roku, rachunki dla ogółu gospodarstw domowych – do limitu 3 MWh, gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi – 3,6 MWh oraz gospodarstw domowych rolników i posiadaczy Karty Dużej Rodziny – do 4 MWh, będą stabilizowane na poziomie cen i taryf z 2022 roku.

Zgodnie z dostarczonymi do nowelizacji informacjami, przewidywane rozwiązania zakładają, że mimo wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym, w 2024 roku będzie stosowana cena za energię nie przekraczająca tzw. ceny maksymalnej ustalonej na poziomie 693 zł/MWh dla takich odbiorców jak instytucje publiczne pełniące kluczowe role władz publicznych, zwłaszcza w obszarach polityki zdrowotnej, edukacyjnej i rodzinnej, jednostki samorządu terytorialnego, producenci rolni oraz mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.