Wprowadzane zmiany w egzekucji administracyjnej: Informacje niezbędne dla włodarzy

Od 25 marca br. proces odzyskiwania zadłużenia związanych z podatkami lokalnymi i opłatami ma zostać usprawniony. Warto jednak pamiętać, że nowe uregulowania prawne niosą za sobą nowe obowiązki, do których należy się już teraz odpowiednio przygotować.

Inicjatorem tych zmian jest nowelizacja ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2505; dalej: u.p.e.a.), która została zatwierdzona na podstawie ustawy z 9 marca 2023 r., modyfikującej ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektóre inne akty prawne (Dz.U. poz. 556). Zmienione przepisy wprowadzają modyfikacje zarówno w samym procesie egzekucji administracyjnej, jak i w wymogach stawianych urzędnikom zajmującym stanowiska takie jak wójt, burmistrz czy prezydent. Wprowadzone zmiany mają na celu usprawnienie procesu odzyskiwania długów powstałych w wyniku niespłaconych podatków lokalnych.

Warto przypomnieć, że wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci pełnią funkcje samorządowych organów podatkowych na mocy art. 1c ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 70; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 2291), która określa ich jako odpowiedzialne za sprawy podatkowe i opłaty określone w tej ustawie. Wszystkie zaległości podatkowe podlegają egzekucji administracyjnej, której egzekucję nadzoruje naczelnik urzędu skarbowego. Na mocy art. 19 par. 1 u.p.e.a., naczelnik ma prawo do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych w procesie odzyskiwania długów oraz może zabezpieczać takie należności wg regulacji zawartych w dziale IV, z wyjątkiem sytuacji określonych w art. 19 par. 2‒8 tejże ustawy.

Zważywszy na znaczący zakres nowelizacji, niezbędnym staje się jak najszybsze przygotowanie się samorządowych organów podatkowych na wejście w życie nowych regulacji. Poniżej prezentujemy listę 12 najważniejszych zmian, o których powinni być poinformowani wszyscy włodarze i pracownicy urzędów jednostek samorządu terytorialnego.