Decyzja WSA: Gminne uchwały nie mają prawa określać terminów na składanie wniosków o dotacje dla żłobków

Wszelkie decyzje Rady Gminy, dotyczące udzielania dotacji dla żłobków i klubów dziecięcych, nie mogą narzucać obowiązku składania wniosków o finansowanie w określonym czasie. Takie rozstrzygnięcie zapadło w Gliwickim Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym (WSA), który analizował skargę złożoną przez katowicką Radę Miasta.

Przypadek ten wiązał się z uchwałą dotyczącą przyznawania funduszy prywatnym placówkom opiekującym się dziećmi poniżej 3 roku życia, którą podjęto w czerwcu poprzedniego roku. Niestety, Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) w Katowicach orzekła w lipcu 2023 r., że jedna z punktów uchwały jest nieważna. Punkt ten, który wywołał kontrowersje, stwierdzał, że aby uzyskać dofinansowanie na rok 2024 i lata następne, wniosek musi być złożony do końca sierpnia poprzedniego roku.

Samorząd bronił się, twierdząc, że powodem wprowadzenia takiego zapisu były przesłanki praktyczne – chciano zapewnić odpowiednie środki na dotacje dla żłobków podczas planowania budżetu na nadchodzący rok. Jednak według RIO, miasto naruszyło art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 204 ze zm.).

Przepis ten mówi, że to Rada Gminy decyduje o wysokości, zasadach i sposobie rozliczania celowej dotacji, w tym określa kategorie dzieci uprawnione do otrzymania wsparcia. Zdaniem organu nadzoru, radni nie mają prawa ograniczać możliwości ubiegania się o dotację poprzez narzucenie terminu składania wniosków.