Wprowadzenie nowych regulacji w prawie konkurencji dotyczących łagodzenia kar za porozumienia monopolistyczne

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) podjął kroki w kierunku ustawienia nowych wytycznych dotyczących procedury odstąpienia od nałożenia grzywny lub jej obniżenia. Wypracowano projekt rozporządzenia, który zarysowuje sposób i tryb postępowania z takimi wnioskami.

Program łagodzenia kar, zwany programem leniency, jest zapisany w Ustawie o Ochronie Konkurencji i Konsumentów (publikacja w Dzienniku Ustaw 2023 r., poz. 1689, art. 113a–113l). Reguluje on procedury dotyczące działań lub zaniechań prowadzących do naruszenia prawa konkurencji. Projektowane rozporządzenie, które znalazło się w planach legislacyjnych Rady Ministrów, precyzuje szczegółowo działania Prezesa UOKiK w sytuacji otrzymania wniosku leniency. Obecne przepisy w tej kwestii były ważne do 20 listopada 2023 r. Nowe regulacje mają na celu utrzymanie skuteczności poprzednich procedur leniency, które zostały ocenione jako efektywne, jednak przewidują pewne zmiany.

Nowe zasady zakładają wprowadzenie dwóch oddzielnych rodzajów wniosków: o odstąpienie od nałożenia grzywny i o obniżenie jej wartości. Nowa regulacja ma na celu poprawę przejrzystości procedur, a w tym celu standaryzuje terminologię, tak aby dokument zawsze odnosił się do „wnioskodawcy” zamiast do „przedsiębiorcy”. Wyjaśnienia dotyczące tego, że przepisy te mają zastosowanie także do wniosków składanych przez osoby zarządzające, zostaną zawarte w końcowych artykułach rozporządzenia.