Zasady odpowiedzialności za szkody powodowane przez zwierzęta z gospodarstwa rolnego

Problem dotyczy sytuacji, w której zwierzęta ze sąsiedniego gospodarstwa, poprzez nieszczelne ogrodzenie, dostają się na teren naszego komisu maszyn rolniczych. Ta sytuacja prowadzi do pogorszenia wizerunku naszej firmy w oczach klientów. Na dodatek, właściciel tego gospodarstwa twierdzi, że zwierzęta te należą do dzierżawcy. Zastanawiamy się jakie działania możemy podjąć w tej sytuacji i czy jest możliwość zgłoszenia sprawy na policję.

W takim przypadku należy odnieść się do przepisów kodeksu wykroczeń. Zgodnie z artykułem 77 kodeksu wykroczeń, osoba, która nie stosuje się do standardowych lub wymaganych środków ostrożności podczas hodowli zwierząt, może zostać ukarana karą ograniczenia wolności, grzywną do 1000 zł lub karą nagany. Ten sam artykuł dotyczy również sytuacji, gdy zwierzę stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka.

Jednakże odpowiedzialność za naruszenia wynikające ze szkodliwego zachowania zwierząt (nie tylko domowych, jak sugeruje doktryna, ale także rolniczych czy wykorzystywanych do badań), spoczywa nie tylko na właścicielu zwierząt, ale także np. dzierżawcy lub innej osobie opiekującej się nimi. Takie stanowisko potwierdził Sąd Rejonowy w Legionowie w wyroku z 17 września 2020 r. (sygn. akt II W 580/19). Sąd zaznaczył, że odpowiedzialność za wykroczenie określone w art. 77 par. 1 kodeksu wykroczeń spoczywa na każdej osobie, która z jakiegokolwiek powodu opiekuje się zwierzęciem.

Analogiczny przypadek rozpatrywał Sąd Okręgowy w Suwałkach. W wyroku z 8 kwietnia 2021 r. (sygn. akt II Ka 64/21) Sąd podkreślił, że czynem określonym w art. 77 par. 1 kodeksu wykroczeń jest brak zachowania standardowych lub wymaganych środków ostrożności podczas hodowli zwierząt. Sąd dodał również, że właściciel zwierząt powinien podjąć działania mające na celu zapobieganie podobnym sytuacjom w przyszłości. Dlatego, ze względu na charakter wykroczeniowy tych czynów, jest możliwość zgłoszenia sprawy do organów ścigania.