Znaczenie upoważnień w procesie umarzania zaległości podatkowych

W kwestii procedury umarzania zaległości podatkowych, istotne jest aby osoba podejmująca takie decyzje posiadała odpowiednie upoważnienie od organu podatkowego. Taka sytuacja miała miejsce w jednej z naszych gmin, gdzie niedoskonałości w tym zakresie ujawniła kontrola przeprowadzona przez regionalną izbę obrachunkową.

Izba obrachunkowa zauważyła, że pracownik urzędu gminy, który podejmował decyzje dotyczące umorzenia zaległości podatkowych, nie miał do tego odpowiedniego upoważnienia. Urząd gminy argumentował, że pracownik ten był częścią referatu podatkowego, a więc umarzanie zaległości należało do zakresu jego obowiązków. Pojawia się zatem pytanie, jak powinno to być regulowane prawnie i czy zastrzeżenia wyrażone przez regionalną izbę obrachunkową mają solidne podstawy prawne.

Ani stanowisko w referacie podatkowym, ani wykonywanie konkretnych obowiązków w nim, nie uprawniają pracownika do wydawania decyzji o umarzaniu zaległości podatkowych. Potrzebne jest do tego konkretne upoważnienie udzielone przez organ podatkowy, którym w analizowanej sytuacji jest wójt. Tym samym zastrzeżenia regionalnej izby obrachunkowej wydają się być prawnie uzasadnione.