Zweryfikowanie liczby dzieci w żłobku nie jest powodem do opóźnienia przekazania funduszy

Od początku roku na obszarze gminy funkcjonuje prywatny żłobek. Dotacyjna rezolucja została uchwalona w grudniu 2023 roku, a w niej określono datę przekazywania dotacji jako „10. dzień miesiąca, którego dotyczy dotacja”. Pierwsza transza dotacji za styczeń została przekazana punktualnie. Żłobek złożył już wniosek o dotację na luty (zgodnie z uchwałą termin ten upływa 20. dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc udzielenia wsparcia finansowego). Czy możliwe jest przesunięcie daty wypłaty drugiej transzy, np. na 20 lub 27 lutego, ze względu na to, że urząd planuje przeprowadzenie czynności wyjaśniających, mających na celu ustalenie liczby dzieci, które mają być objęte dotacją?

Analiza sytuacji pokazuje, że gmina przyjęła uchwałę dotacyjną zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi do 3 lat (zwana dalej „ustawą żłobkową”). Zgodnie z art. 60 tej ustawy, „podmioty wymienione w art. 8 ust. 1 prowadzące żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniające dziennych opiekunów, a także osoby wymienione w art. 36 ust. 1 pkt 1, mają prawo do otrzymania celowej dotacji na dziecko objęte opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna z budżetu gminy”. Tekst ustawy dodaje, że wysokość i zasady wyznaczania oraz rozliczania tej dotacji, w tym kategorie dzieci, które mają otrzymać wsparcie finansowe, są określane przez radę gminy w formie uchwały.