Porady dotyczące dokładnego przedstawiania danych w rocznym sprawozdaniu finansowym Rb-ST dla gmin

Podczas opracowywania raportu Rb-ST dla jednostki samorządu terytorialnego (JST), często pojawia się pytanie, czy wartości zgromadzone na koncie 135 powinny być uwzględnione w dziale „Stan środków na rachunku budżetu JST”. Moim zdaniem, konto 135, będące specyficznym typem subkonta aktualnego konta bankowego JST, powinno być uwzględnione w tej sekcji. Konto 135 jest przeznaczone do rejestrowania transakcji pieniężnych na rachunek bankowy przeznaczony na stałe wydatki. Zapisy na tym koncie są realizowane wyłącznie na podstawie dokumentów bankowych, co zapewnia zgodność między jednostką a bankiem.

Wpływy finansowe na rachunek na stałe wydatki są odnotowywane na stronie Wn konta 135 w korespondencji z kontem 133. Tym samym konto 135 służy do ewidencjonowania funduszy przeznaczonych na nieprzepadające wydatki. Jest to szczególnie istotne w kontekście sprawozdawczości budżetowej, a konkretnie danych zawartych w sprawozdaniu Rb-ST, które jest raportem o stanie środków na kontach bankowych jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z paragrafem 20 instrukcji do rozporządzenia dotyczącego sprawozdawczości budżetowej, roczne raporty powinny zawierać informacje o stanie funduszy na rachunku budżetu JST, a te dane powinny być potwierdzone dowodami bankowymi. W sekcji „Informacje o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego” powinny być przedstawione informacje o stanach finansowych na rachunkach na stałe wydatki, również poparte dowodami bankowymi.

Przydatnym odniesieniem w tym kontekście jest dokument wydany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy dnia 14 listopada 2023 roku (sygnatura RIO-KF-4104-37/2023), w którym ujawniono błędy w sporządzaniu rocznych sprawozdań Rb-ST dla gminy. Wykryto tam między innymi przekształcenie w raporcie za 2021 rok sekcji „Stan środków na rachunku budżetu JST”, gdzie wartość funduszy została zawyżona o kwotę 1.361.935,70 zł.