Działania zmierzające do nowelizacji przepisów dotyczących sprzedaży gruntów rolnych

Propozycję modyfikacji ustawy o zarządzaniu nieruchomościami rolnymi należącymi do Skarbu Państwa oraz o moratorium na sprzedaż takich nieruchomości przedstawiła grupa parlamentarzystów z Polskiego Stronnictwa Ludowego i Trzeciej Drogi. Celem tych propozycji jest dostosowanie polskiego prawodawstwa do aktualnych regulacji Unii Europejskiej.

Motywacją do proponowanych zmian jest rozporządzenie unijne 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 roku, które wprowadza nowe zasady udzielania wsparcia de minimis. Rozporządzenie to zastąpiło wcześniejsze rozporządzenie 1407/2013 datowane na 18 grudnia 2013 roku. Nowe zasady weszły w życie od pierwszego stycznia 2024 roku. Choć nie wymagają one bezpośredniego wprowadzenia do polskiego prawodawstwa, wymagają jednak odniesienia się do nich w lokalnych regulacjach. Te techniczne modyfikacje są konieczne, aby umożliwić udzielanie pomocy de minimis po dniu 30 czerwca 2024 roku na zasadach określonych przez Unię Europejską. Wsparcie to jest obecnie udzielane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą lub wytwórczą w sektorze rolniczym.

Co więcej, powód do modyfikacji ustawy o zakazie sprzedaży nieruchomości rolnych Skarbu Państwa (publikowanej w Dzienniku Ustaw z 2024 roku, poz. 801) wynika z poprzedniej zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r., poz. 1688). W wyniku tej zmiany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zostało zastąpione przez plan ogólny. W efekcie, dokument, który był kiedyś wykorzystywany do określenia charakteru nieruchomości, został usunięty z ustawy o moratorium na sprzedaż nieruchomości rolnych Skarbu Państwa, ale nie został zastąpiony przez plan ogólny gminy.

To sprawia, że istnieje praktyczny problem – grunt, który według wcześniejszego studium nie miał charakteru rolnego, nie może teraz być sprzedany, chyba że występują okoliczności szczególne określone w ustawie. Stąd pojawia się konieczność wprowadzenia do ustawy odniesienia do planu ogólnego gminy, poprzez dodanie artykułu 8a, mówiącego, że do czasu wprowadzenia planu ogólnego gminy w danej jednostce administracyjnej, pod pojęciem „plan ogólny gminy” należy rozumieć wcześniejsze studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy – argumentują autorzy projektu.