Spalanie odpadów w prywatnym piecu: ekonomia versus prawo

Ostatnio mój warsztat naprawy pojazdów został poddany inspekcji przez pracowników urzędu miasta, którzy sprawdzali sposób zagospodarowania odpadów w moim przedsiębiorstwie. Nie ukrywam, że zdecydowaliśmy się na spalanie kartonów i folii w piecu centralnego ogrzewania, motywowani chęcią oszczędzania. Ta sytuacja skłoniła burmistrza do wniesienia przeciwko mnie sprawy do sądu rejonowego. Zastanawiam się teraz, jakie konsekwencje prawne mogą wynikać z takiego postępowania i czy może to doprowadzić do zamknięcia mojej firmy?

Zasady odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami zależą od specyfiki danego terenu gminy. W niektórych przypadkach nieruchomości niezamieszkane, takie jak miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, mogą być objęte lokalnym systemem gospodarowania odpadami, lub pozostawać poza nim. Niezależnie od tego, odpowiedzialność za odpowiednie zarządzanie odpadami wytworzonymi w ramach prowadzonej działalności spoczywa na przedsiębiorcach. Nie ma tu miejsca na dowolność – odpady nie mogą być po prostu wyrzucone lub spalone w piecu CO.

Odpowiedzialność za niewłaściwe postępowanie z odpadami jest uregulowana w ustawie o odpadach. Zgodnie z art. 191 tej ustawy, niewłaściwe termiczne przekształcanie odpadów, czyli spalanie ich poza dedykowanymi do tego celu spalarniami lub współspalarniami, podlega karze aresztu albo grzywny. Art. 155 tej samej ustawy precyzuje, że spalanie odpadów powinno odbywać się wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych, pod rygorem kary grzywny w wysokości od 20 do 5000 zł, zgodnie z art. 24 kodeksu wykroczeń.

Przykładem konsekwencji takiego postępowania może być wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie z 3 kwietnia 2023 r. (sygn. akt II 303/22), gdzie sprawca został oskarżony o spalanie nielegalnych substancji (odpadów) w urządzeniu grzewczym. Sąd uznał go za winnego i nałożył na niego karę grzywny wynoszącą 500 zł. Analizując ten wyrok, można przypuszczać, że sąd może podobnie ocenić sytuację czytelnika w kontekście popełnienia czynu zabronionego. Warto jednak podkreślić, że ani regulacje ustawy o odpadach, ani przepisy kodeksu wykroczeń nie przewidują zamknięcia działalności gospodarczej za takie wykroczenia. Niemniej jednak, istnieje duże prawdopodobieństwo nałożenia kary grzywny, której wysokość będzie ustalona indywidualnie przez sąd, zgodnie z art. 33 par. 1 kodeksu wykroczeń.