Analiza zmian w przyznawaniu 13. emerytury w roku 2024: kto otrzyma, a kto zostanie pominięty?

Trzynasta emerytura to specjalne świadczenie przyznawane emerytom i rencistom z myślą o łagodzeniu skutków wzrostu cen oraz wsparciu tych osób, które mają niskie dochody. Pierwsze takie dodatkowe płatności już trafiły na konta seniorów. Czy jednak każdy otrzyma 13. emeryturę? Kiedy nastąpi kolejna wypłata?

Świadczenie takie, znane jako 13. emerytura, jest przyznawane raz do roku i jego kwota jest równa najniższej obecnie przyznawanej emeryturze. Od 1 marca 2024 roku jej wartość brutto wynosi 1780,96 zł, co po uwzględnieniu podatków daje kwotę netto w wysokości 1620,67 zł.

Wypłata trzynastej emerytury powinna nastąpić do końca kwietnia dla wszystkich uprawnionych do niej osób. W roku 2024 dodatkowe świadczenie jest wypłacane równocześnie z podstawowym świadczeniem i termin wypłaty pokrywa się z terminem wypłaty podstawowego świadczenia. Może to być 1., 6., 10., 15., 20., lub 25. dzień miesiąca.

Jednakże nie każdy odbiorca świadczenia otrzyma swoją 13. emeryturę w standardowym dniu wypłaty. Jeżeli termin wypłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas wypłata następuje wcześniej. To oznacza, że jeżeli ktoś otrzymuje swoje świadczenie z ZUS czy KRUS 1, 6 lub 20 kwietnia, to w tym roku otrzyma je wcześniej – odpowiednio 29 marca, 5 kwietnia i 19 kwietnia.

Warto pamiętać, że kwota 13. emerytury wynosząca w roku 2024 1780,96 zł brutto (1620,67 zł netto) jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dodatkowo od tej kwoty odprowadzana jest składka na powszechne ubezpieczenie zdrowotne. Poza tymi potrąceniami, ze świadczenia nie są pobierane żadne inne potrącenia ani egzekucje.

Trzynasta emerytura jest przyznawana automatycznie, bez konieczności składania dodatkowych wniosków przez seniorów. Jednak, żeby mieć prawo do tego świadczenia, trzeba spełnić jeden warunek. Świadczenie przysługuje osobom, które na dzień 31 marca mają prawo do emerytury (w tym emerytury okresowej, pomostowej, kapitałowej), renty (z tytułu niezdolności do pracy, szkoleniowej, socjalnej, rodzinnej), rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, świadczenia pieniężnego dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy też przedemerytalnego świadczenia lub zasiłku.

Niektóre grupy zawodowe w 2024 roku nie otrzymają 13. emerytury. Dotyczy to między innymi sędziów, prokuratorów oraz sportowców otrzymujących emeryturę olimpijską. Dodatkowo seniorzy, którzy przeszli na wcześniejszą emeryturę i osiągają miesięczne dochody przekraczające 9353,50 zł brutto, także nie będą uprawnieni do 13. emerytury. Jednak ten warunek nie dotyczy osób, które osiągnęły wiek emerytalny.