Fundusz inwestycyjny otwarty a zamknięty

Różnorodność funduszy sprawia, że można znaleźć w nich produkty skierowane do różnych grup klientów. Działają one na podstawie różnych strategii, co ma wpływ na osiągane w przyszłości zyski.

Bezpośrednie inwestowanie na giełdzie ma dwie istotne wady – wymaga wiedzy i zaangażowania. Nie każdy ma czas na śledzenie i analizowanie otoczenia inwestycji, a przede wszystkim wiedzy, aby wyciągnąć właściwe wnioski. Dlatego alternatywą jest inwestowanie za pośrednictwem funduszu.

Czym jest fundusz inwestycyjny?

To osoba prawna, której przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego (czasem niepublicznego) oferowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. Dzieli się je na fundusze inwestycyjne otwarte (FIO) lub alternatywne fundusze inwestycyjne (AFI). Do drugiej grupy zalicza się natomiast specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty (SFIO), fundusz inwestycyjny zamknięty (FIZ), alternatywną spółkę inwestycyjną (ASI), unijny alternatywny fundusz inwestycyjny (AFI).

FIO na początek

W FIO, czyli funduszu inwestycyjnym otwartym tytułem uczestnictwa są jednostki, które fundusz może zbywać w sposób ciągły i nielimitowany. Fundusze inwestują w aktywa charakteryzujące się większą płynnością niż fundusze zamknięte. Wystarczy 50 czy 100 zł, aby zacząć inwestować. Należy jednak pamiętać, że wysokość minimalnej pierwszej wpłaty określona jest osobno dla każdego rozwiązania. Na żądanie inwestora, fundusz dokonuje odkupienia jednostek uczestnictwa z częstotliwością określoną w statucie, nie rzadziej jednak niż raz na 7 dni.

FIZ dla krezusów

W FIZ, czyli funduszu inwestycyjnym zamkniętym, tytułem uczestnictwa są certyfikaty inwestycyjne. Mogą być emitowane jako certyfikaty publiczne lub niepubliczne. Te drugie mogą inwestować w dowolne aktywa, np. spółki poza giełdą, czy nieruchomości. Pozwalają więc na tworzenie zróżnicowanych strategii inwestycyjnych, co pozwala osiągać wyższe zyski, niż w przypadku funduszy otwartych.

Certyfikat można kupić za co najmniej 40 tys. euro – w przypadku osób fizycznych, dlatego dedykowane są najbardziej zamożnej grupie inwestorów. Osoby prawne mogą obejmować certyfikaty za niższe wpłaty.

Certyfikaty inwestycyjne funduszy zamkniętych można nabyć w okresach emisji, a sprzedać tylko w z góry ustalonych okresach wykupu lub bezpośrednio na giełdzie.

Zalety i wady

Oba rodzaje funduszy pobierają opłatę za zarządzanie co przekłada się na redukcję stopy zwrotu. Pomimo kosztów, jakie trzeba ponieść, fundusze inwestycyjne są idealnym rozwiązaniem dla osób, które nie chcą mieć bezpośredniego kontaktu z giełdą, ze względu na brak czasu, wiedzy, czy doświadczenia.

Zastrzeżenia prawne

Niniejsza wiadomość ma charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ani usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego. Nie należy jej traktować jako rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Materiały i informacje prezentowane w niniejszym dokumencie służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. W szczególności, informacje te nie stanowią rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 328), jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.). Caspar TFI oraz Caspar Asset Management SA informują, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko.