Jak kontroluje się legalność zatrudnienia cudzoziemców?

Coraz częściej w Polsce zatrudniani są cudzoziemcy. Przedsiębiorcy mogą zatrudniać te osoby, które legalnie przebywają w Polsce i posiadają prawo do wykonywania pracy w naszym kraju. Zdarza się, że cudzoziemcy zatrudniani są „na czarno”. W związku z tym odpowiednie podmioty mogą przeprowadzać rutynowe kontrole. Jak kontroluje się legalność zatrudnienia cudzoziemców?

Kto kontroluje legalność zatrudnienia cudzoziemców i w jakim zakresie?

Kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców może być przeprowadzona przez Straż Graniczną albo Państwową Inspekcję Pracy. Obydwa podmioty współpracują ze sobą w tym zakresie. Jeżeli chodzi o PIP to legalność zatrudnienia cudzoziemców sprawdzana jest przez sekcje okręgowe w zakresie zgłoszenia cudzoziemca do ubezpieczenia społecznego, opłacania za niego składek na Fundusz Pracy, czy też stosowania przez pracodawców zagranicznych standardów polskiego prawa pracy w odniesieniu do pracowników oddelegowanych do pracy w Polsce. Straż Graniczna bada legalność pracy w Polsce, jak i legalność pobytu obcokrajowców na terenie Polski.

Jak przebiega kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców?

Kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców może być przeprowadzona przez minimum dwóch funkcjonariuszy Straży Granicznej lub PIP, którzy posiadają upoważnienia oraz legitymacje. Zgodnie z art. 24 ustawy o PIP taka kontrola może zostać przeprowadzona o każdej porze dnia lub nocy bez wcześniejszego uprzedzenia. Kontrolowane są takie dokumenty jak: zezwolenie na pracę, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, karta pobytu stałego lub czasowego, umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna zawarta z cudzoziemcem. W przypadku cudzoziemca, który prowadzi działalność gospodarczą kontrolowane jest uzyskanie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Skontrolowane mogą być także lista obecności i harmonogram pracy, czy dokumentacja kadrowa. Ustalenia podczas kontroli spisywane są w formie protokołu. Informacje na temat kontroli legalności zatrudnienia można uzyskać na stronie: karta-pobytu.pl.

Co grozi za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca?

Jeżeli w wyniku kontroli okaże się, że cudzoziemiec jest zatrudniony nielegalnie, czy też nie ma karty stałego lub czasowego pobytu, to może wobec niego zostać wydana decyzja zobowiązania do powrotu do kraju ojczystego. Pracodawca, który nielegalnie zatrudnia cudzoziemca może otrzymać karę od 3 do 30 tys. zł. Z kolei kara grzywny dla nielegalnie zatrudnionego cudzoziemca może wynosić od 1 tys. do 30 tys. zł. Ponadto pracodawcy może zostać odebrane prawo do korzystania  z dotacji, w tym unijnych, a nawet może zostać orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.