Skarga do Państwowej Inspekcji Pracy

Naruszenia przepisów które wynikają z Kodeksu Pracy mają miejsce każdego dnia. Jeżeli dialog oraz wspólne porozumienie między pracownikiem a szefem z różnych powodów nie wchodzi w grę, pozostaje nic innego jak skarga do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Może ją napisać każdy pracownik, który uważa, iż jego prawa przez pracodawcę są łamane. Wielu pracowników może zadawać sobie pytanie czy warto i jak taką skargę napisać.

Państwowa Inspekcja Pracy jest organem, który walczy z wszelkimi możliwymi nieprawidłowościami, które zachodzą w zakładach pracy. Wielu zatrudnionych jednak obawia się tego rozwiązania jakim jest formalne złożenie skargi do PIP. Obawy te wiążą się z ujawnianiem swoich danych osobowych a także ewentualnymi konsekwencjami ze strony nieuczciwego szefa. Warto pamiętać, że Kodeks Pracy chroni każdego obywatela zatrudnionego w oparciu o umowę o pracę. Jeżeli w firmie łamie się prawa człowieka, pracuje na czarno bo pracodawca nie chce zalegalizować stosunku pracy, dochodzi do mobbingu czy opóźnień w zakresie nagradzania pracowników, to takie zachowania powinny się każdorazowo spotykać ze zdecydowanym sprzeciwem. Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy to niestety wciąż bardzo częste zjawisko, które negatywnie wpływa na samoocenę pracownika i jego zdrowie emocjonalne. Dlatego warto przeciwdziałać mobbingowi, zarówno poprzez szkolenia dla pracowników i kadry menedżerskiej, jak też ewentualne zgłoszenia do Państwowej Inspekcji Pracy, jeśli firma nie podejmuje samodzielnie prób rozwiązania problemu.

Skargę do PIP można złożyć anonimowo. Państwowa Inspekcja Pracy zajmuje się także osobami wykonującymi swoją pracę w oparciu o umowy cywilnoprawne, do których należy umowa-zlecenie oraz umowa o dzieło. Skarga może spowodować wizytę inspektora, który przeprowadzi wnikliwą kontrolę. Powodem dla którego pracownik decyduje się napisać i złożyć skargę może być naruszenie każdego z przysługujących mu praw. Urzędnik sprawdza każdy aspekt prowadzenia danej działalności. Taka kontrola może mieć miejsce o każdej porze zarówno dnia jak i nocy. Jeżeli skarga poparta jest materiałem dowodowym to wówczas do kontroli może dojść zupełnie niezapowiedzianie. Urzędnicy sprawdzają przede wszystkim zgodność z przepisami BHP, bezpieczeństwo urządzeń znajdujących się na terenie firmy, warunki pracy osób zatrudnionych, wywiązywanie się z zawartych z nimi umów, zapewnione pracownikom szkolenia oraz wszelkie inne nieprawidłowości, które godzą w dobre imię podwładnych.

W sytuacji wykazania, że wniesiona skarga jest zasadna, przedsiębiorcy grozi upomnienie lub kara finansowa od 1000 do nawet 30 000 złotych! Skargę do Państwowej Inspekcji Pracy można złożyć osobiście, drogą listowną lub elektroniczną. Można również złożyć ją za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej PIP. Wówczas należy skorzystać z kolumny „e-skargi”. Jest to najszybszy sposób na załatwienie sprawy. Kolejnym krokiem jest wybór inspektoratu okręgowego, który obejmuje Twój region, w którym to jesteś zatrudniony. Formularz wypełnia się danymi przedsiębiorcy, dokładną treścią skargi oraz ewentualnymi załącznikami, które mają stanowić materiał dowody na poparcie istoty złożonego przez nas zawiadomienia.