Wymiar etatu nie wpływa na rozmiar dofinansowania do wypoczynku

Pewien pracownik, będący na pół etatu, wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie urlopu z firmowego funduszu świadczeń socjalnych. Mimo uwzględnienia kryterium socjalnego, świadczenie zostało mu przyznane proporcjonalnie do wymiaru jego etatu, co oznaczało otrzymanie połowy sumy, którą otrzymywali pracownicy w analogicznej sytuacji socjalnej, lecz zatrudnieni na pełen etat. W tej sytuacji pracownik zgłosił roszczenie o dodatkowe dofinansowanie. Czy jednak nasze działanie było zgodne z przepisami, czy powinniśmy uzupełnić brakującą część świadczenia?

Według obowiązującego prawa powinniśmy dopłacić pracownikowi taką kwotę, aby ostatecznie otrzymał on takie same świadczenie jak osoba pracująca na pełen etat, oczywiście z uwzględnieniem oceny jego sytuacji socjalnej. Podejście polegające na wypłacaniu świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych proporcjonalnie do wymiaru etatu jest niezgodne z przepisami.

Świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w tym dofinansowanie do wypoczynku, nie mogą być zależne od jakichkolwiek innych kryteriów niż sytuacja socjalna pracownika, rozumiana jako kondycja rodzinna, bytowa i finansowa. W związku z tym, nie mogą one być uzależnione od wymiaru czasu pracy danego pracownika. Działanie pracodawcy sprzeczne z tymi wytycznymi jest niezgodne z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (zwanej dalej ustawą o ZFŚS), która definiuje zasady korzystania ze świadczeń finansowanych ze środków tego funduszu, rodzaje działalności socjalnej oraz kryteria, które powinien uwzględnić pracodawca przy wypłacie świadczeń.

Każdy pracodawca powinien uwzględniać te zasady przy formułowaniu regulaminu ZFŚS. Niemniej jednak, nie daje mu to pełnej swobody. Nie ma możliwości, aby zrezygnował z zastosowania kryterium socjalnego przy ocenie uprawnień pracownika do otrzymania świadczenia socjalnego. Wobec tego, nawet jeśli pracodawca wprowadzi zapisy w regulaminie ZFŚS dotyczące przyznawania świadczeń z uwzględnieniem kryterium socjalnego, ale proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, będzie to działanie niezgodne z ustawą.