Tworzenie lokalnych przepisów dotyczących usług sąsiedzkich: poradnik dla gmin

Zasady funkcjonowania usług sąsiedzkich mogą być różne w zależności od gminy, pomimo iż nie ma obowiązku ich wprowadzania. Te jednostki samorządu terytorialnego, które zdecydują się na uruchomienie takiego rodzaju usług na swoim terenie, muszą jednak stworzyć podstawowe ramy prawne, które będą regulować ten obszar. Te zasady powinny zostać zawarte w specjalnej uchwale dotyczącej świadczeń opiekuńczych. W tej uchwale powinny znaleźć się m.in. informacje o konkretach warunkach przyznawania tych dodatkowych form pomocy, ich zakresie oraz o zasadach wymiaru i rozliczania.

W niniejszym artykule podpowiadamy, jakie elementy powinny się znaleźć w takiej uchwale i prezentujemy wzór tego typu aktu prawa lokalnego. Należy pamiętać, że wprowadzone przez ustawę o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa nowelizująca) usługi sąsiedzkie to nowe świadczenie opiekuńcze.

Takie rozwiązanie daje gminom szansę na rozszerzenie oferty usług społecznych, w szczególności dla seniorów. Usługi sąsiedzkie mogą obejmować pomoc w zakupach, sprzątaniu mieszkania i tym podobne, a skierowane są do osób, które potrzebują wsparcia, ale nie na tyle specjalistycznego jakie jest świadczone przez profesjonalne opiekunki.