Z jakich powodów urząd pracy może odmówić rejestracji? – 5 przyczyn

Urząd Pracy to instytucja, której nadrzędnym celem jest pomoc bezrobotnym w poszukiwaniu zatrudnienia. Jako bezrobotnego rozumiemy w tym przypadku każdą osobę pełnoletnią, która nie wykonuje pracy zarobkowej.

Może to być spowodowane zarówno utratą dotychczasowego stanowiska  jak i związane z poszukiwaniem pierwszego zatrudnienia tuż po zakończeniu edukacji.

Brak możliwości rejestracji – przyczyny

Tak jak większość instytucji państwowych Urząd Pracy musi kierować się z góry określonymi regulacjami. Jedną z nich jest wykaz warunków jakie musi spełnić petent. Ograniczeń jest 5 i należą do nich:

  1. meldunek- status osoby bezrobotnej można uzyskać tylko i wyłącznie w Urzędzie Pracy, który jest przypisany do miejsca zameldowania, nawet jeśli jesteśmy zameldowani w znaczącej odległości od miejsca zamieszkania. W przypadku rejestracji Urząd Pracy nie wymaga zameldowania stałego, wystarczy meldunek na pobyt czasowy
  2. przychód – nie może on przekraczać połowy minimalnego wynagrodzenia o pracę, mowa tu np. o przychodzie uzyskanym z regularnego wynajmu mieszkania
  3. nieruchomość rolna – tytułu bezrobotnego nie uzyska osoba posiadająca więcej niż 2 hektary przeliczeniowe. Według Kodeksu Cywilnego jako nieruchomość rolną rozumiemy wszystkie grunty wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej, w tym roślinnej, zwierzęcej, sadowniczej, ogrodniczej i rybnej.
  4. zasiłek – osoba pobierająca stały zasiłek z pomocy społecznej nie zostaną zatrudnione w Urzędzie Pracy
  5. gotowość do podjęcia pracy – rejestracja w Urzędzie Pracy jest jednoczesną deklaracja gotowości do podjęcia zatrudnienia. Jeżeli istnieją czynniki stojące temu na drodze (np. studia dzienne, niezdolność do pracy poświadczona zwolnieniem lekarskim)

Przed zarejestrowaniem w Urzędzie Pracy warto również pamiętać, że brak “współpracy” z urzędem może skutkować wyrejestrowaniem z listy bezrobotnych a także nałożeniem swego rodzaju blokady, która uniemożliwia ponowną rejestrację przez określoną liczbę dni. Dzieje się tak np. w momencie gdy osoba bezrobotna odmówi podjęcia proponowanej pracy bez podania uzasadnionej przyczyny.

źródło: https://poszukujepracy.pl/ – porady dotyczące szukania pracy